පුරාවිද්‍යාව, ඉතිහාසය හා කලා නිර්මාණ

දෘෂ්‍ය කලා රසික ඇසකින් ප්‍රේමානිශංස දෙස නැවුම් බැල්මක්

ප්‍රේමානිශංස - මානව කෘතීන් ආශ්‍රයෙන් සිදු කෙරෙන ගවේෂණාත්මක පර්යේෂණාත්මක සහ විද්‍යාත්මක ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යයනය පුරාවිද්‍යාව සේ ප්‍රචලිත ය.

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි