ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යා දැනුම උරගා බලන්න

ඔබගේ ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යාව පිළිබඳ දැනුම උරගා බැලීමට කදිම අවස්ථාවක්….

[viralQuiz id=2]

13 COMMENTS

  1. Watina danuma raasiyak me paje eka thulin labe. Pura widyawa hadarana Wiswa widyala shishyanata boho wadagath we.

  2. The inscription above “is a Tamil inscription mixed with Grantha characters to write non-Tamil words” according to well informed sources.

    Could anyone read this and explain explain to us as to what was meant in the above stone inscription.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.