මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඡායාරුප එකතුව 2012 අගෝස්තු

ගාල්ල මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකය මගින් නැගෙනහිර පළාතේ 2012 ජුලි – අගෝස්තු ගවේෂණ වල ඡායාරුප එකතුවක් මෙහි ඇත. මේ සම්බන්ධ වැඩි තොරතුරු සඳහා “ගාල්ල මුහුදු පුරාවිද්‍යා ඒකකයේ නවතම අනාවරණ: නැගෙනහිර පළාත” ලිපිය කියවන්න.   [nggallery id=9]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.