ප්‍රකාශන උද්ධරණයේ දී යොදා ගන්නා ක්‍රම 1 : හාවර්ඩ් උද්ධරණ ක්‍රමය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

Reference methods in Academic writing – 1 Harvard Reference System

නිබන්ධනයක් හෝ ග්‍රන්ථයක් සම්පාදනයේ දී තමන්ගේ මත තහවුරු කිරීමට හෝ තමන්ගේ මත ගොඩනගා ගැනීමට වෙනත් ප්‍රකාශනවලින් කරුණු ඉදිරිපත් කරයි. ශාස්ත්‍රීය ප්‍රකාශනයක් සම්පාදනයේ දී පෙළෙහි (in-text) තමා පරිශීලනය කරන ලද තොරතුරු මූලාශ්‍ර කවරක් දැයි යන්න දැක්වීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එ සේ නොකිරීම අන්‍යයන් ගේ අදහස් සොරාගැනීමක් (Plagiarism) ලෙස සැලකේ.

මෙ ලෙස තමා භාවිත කරන ලද තොරතුරු මූලාශ්‍ර පිළිබඳ විස්තර උද්ධරණය මගින් එම තොරතුරු ලබාගන්නා ලද ප්‍රකාශනයට/ග්‍රන්ථයට/එහි සම්පාදිතට ගරු කිරීමක් (acknowledgment) සිදු වේ. එ සේ ම මේ මගින් පාඨකයෙකුට එම තොරතුරු මූලාශ්‍ර කරා යාමට ඉඩ සැලසේ.

තොරතුරු මූලාශ්‍ර උද්ධරණය සිදුවන අවස්ථා,

තම නිබන්ධනයට අදාල සංඛ්‍යා ලේඛන, වගු, රූප‍, ආකෘති ආදිය උපුටා දක්වන විට
යම් පරීක්ෂකයකු ගේ ආකෘතියක්, නිගමනයක්, මොඩලයක් පිළිබඳ ව විස්තර කිරීමේ දී/ සාකච්ඡා කිරීමේ දී
තමන් ගේ මතයක් තහවුරු කිරීමට හෝ තමන් ගේ මතයක නිවැරදිභාවය ඔප්පු කිරීමේ දී
තවෙකකුගේ මතයකට විරුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ දී
අර්ථ දැක්වීම් සහ උපුටා දැක්වීමේ දී
නව කරුණු විස්තරාත්මකව දැක්වීමේ දී
ප්‍රකාශන උද්ධරණය සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රම ගණනාවක් පවතින නමුත් සමාජ විද්‍යාත්මක හා මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයන්හි දී සුලභ ව භාවිත කරනු ලබන්නේ හාර්වර්ඩ් උද්ධරණ ක්‍රමයයි. එ බැවින් මෙය ලොව වඩාත් ප්‍රචලිත උද්ධරණ ක්‍රමය ලෙස ද සැලකිය හැක.

හාර්වර්ඩ් උද්ධරණ ක්‍රමය (Harvard Reference System)

කර්තෘ දින ක්‍රමය ලෙස ද හැඳින් වේ. එ ලෙස හඳුන්වෙන්නේ කර්තෘ නාමයට හා ප්‍රකාශන වර්ෂයට මූලිකත්වය දී ඇති බැවිනි. කර්තෘ නාමය හා ප්‍රකාශිත වසර නිබන්ධන පෙළෙහි (in-text) වරහන් තුළ සටහන් කරයි. තොරතුරු ලබාගත් ස්ථානය නිශ්චිත ලෙසට දැක්වීමට අවශ්‍ය විට පිටු අංකය ද දක්වයි. නිබන්ධන පෙළෙහි කෙටියෙන් දක්වන මෙම උද්ධරණයන්ට අදාල සම්පූර්ණ ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් ග්‍රන්ථ නාමාවලියක් අදාල පරිච්ඡේදය අවසානයේ හෝ නිබන්ධනය අවසානයේ අකාරාදි පිළිවෙලට දැක්විය යුතු ය.

නිබන්ධන පෙළෙහි තමා ප්‍රයෝජනයට ගත් තොරතුරු මූලාශ්‍ර උද්ධරණය (in-text Reference)

නිබන්ධන පෙළෙහි තොරතුරු සම්පාදනයේ දී වෙනත් අයකු ගේ තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් භාවිත කළ සෑම අවස්ථාවක ම අදාල තොරතුර ආශ්‍රිත ව කර්තෘ ගේ නම හා ප්‍රකාශිත වසරත්, තොරතුර ඇතුළත් පිටු අංකයත් වරහන් තුළ දැක්වීමයි. පෙළෙහි උද්ධරණයේ දී කතුවරයාට ප්‍රමුඛතාව දීම හෝ තොරතුරු වලට ප්‍රමුඛතාව දිම කළ හැකි ය.

කතුවරයාට ප්‍රමුඛතාවය දීම,

උදා: As Brick (2006, p. 14) argues, “most of the writing at university is likely to involve presenting a position”

තොරතුරු වලට ප්‍රමුඛතාව දීම,

උදා: Academic autonomy involves “mastering the specific skills involved in analysis, critical thinking and problem solving” (Brick 2006, p. 52).

නිබන්ධන පෙළ ඇතුළත උද්ධරණය කිහිප ආකාරයකට කළ හැකි ය.

1. තවත් කෙනෙකු ගේ තොරතුරු තමා ගේ වචන හෝ වක්‍ය ඛණ්ඩ භාවිතයෙන් වෙනත් ආකාරයකට ඉදිරිපත් කිරීම. (Paraphrasing)

උදා: Increasing obesity levels in the United States grew from a food consumption culture that was boundary-free (Critser 2003), …

2. තමා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා මූලාශ්‍රයක තොරතුරු එහි සඳහන් කර ඇති ආකාරයට ම වචන, වාක්‍ය ඛණ්ඩ ගෙන හැර පෑම. (Quoting)

යමෙකු විසින් සඳහන් කර ඇති කරුණක් ඒ අයුරින් ම තම නිබන්ධනයට ඇතුළු කෙරේ. වචන 20ක ට හෝ ඊට අඩු උපුටා ගැනීමක් උද්ධෘත පාඨ ඇතුළත නිබන්ධන පෙළෙහි දැක්විය හැකි ය.

උදා: The rise in obesity grew from a “boundary-free culture of American food consumption” (Critser 2003, p.31), …

දිගු උපුටා ගැනීමක් නම් එ නම් එක් වාක්‍යකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ අයුරින් ම දැක්වීමට අවශ්‍ය වූවහොත් උද්ධෘත පාඨයක් ලෙස දැක්විය නොහැක. නව පෙළකින් පටන්ගෙන මදක් වම් මායිමෙන් ටැබ් යෙදීම මගින් ඉවතට ගෙන පැහැදිලි ව ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එම කොටසේ අකුරු පෙළෙහි අකුරුවලට වඩා කුඩා විය යුතු අතර තොරතුරු මූලාශ්‍රය වරහන් තුළ දකුණු කෙළවරින් සටහන් කළ යුතු ය‍.

උදා: Nowhere did this new boundary-free culture of American food consumption thrive better than in the traditional American family, which by the ’80s was undergoing rapid change.

(Critser 2003, p.31)

3. සාරාංශගත කිරීම. ( Summarizing)

යම් තොරතුරු මූලාශ්‍රයක් ඇසුරු කර තමා එම සමස්ත කෘතියෙන් ම හෝ පරිච්ඡේදයෙන් ම ලබා ගන්නා ලද අදහස සාරාංශයක් ලෙස ඉදිරිපත් කරයි.

In a popular study, Critser (2003) argues that our culture is now without boundaries…

වඩාත් සුලභ ව භාවිත කරන ක්‍රමය යම් අදහසක් තම වචනයෙන් ලිවීමයි. යමක් ඒ අයුරින් ම දැක්වීම සිදුවිය යුත්තේ එම කරුණ තම වචනවලින් පැවසූ විට එහි අර්ථය අඩු වීමක් එ සේ නැතහොත් එම පණිවිඩයේ ප්‍රබලතාවේ අඩුවීමක් සිදු වේ නම් පමණි. එ සේ ම යම් පුද්ගලයකු කිසියම් විෂය ක්ෂේත්‍රයක ගුරු තනතුරේ ලා සලකන අවස්ථාවන්හි දී ඔහු ගේ/ඇය ගේ කෘතීන් හි කරුණු උද්ධරණයේ දී උපුටා දැක්වීම කරයි.

කිනම් උද්ධරණ ක්‍රමයක් භාවිත කළ ද වැදගත් කරුණ වන්නේ එය නිබන්ධනය පුරා ම එක ම ආකෘතියකට භාවිත කිරීමයි. (consistency) පරිච්ඡේදයක එක් අවස්ථාවකට වැඩියෙන් එක ම මූලාශ්‍රයක තොරතුරු සඳහන් වන විට දී ඒ සෑම අවස්ථාවක ම පෙළෙහි උද්ධරණයද (In-text reference) තිබිය යුතුයි.

පෙළෙහි උද්ධරණයේ දී (In-text reference) වැදගත් වන ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

කර්තෘ නාමය
ප්‍රකාශිත වසර
පිටු ගණන
කර්තෘ නාමය – කර්තෘවරයෙක් යනු කිසියම් කෘතියක බුද්ධිමය හෝ කලාත්මක අන්තර්ගතයේ නිර්මාණය සම්බන්ධ ව වගකිව යුතු වන්නා ය.

කර්තෘත්වය දරන්නේ පුද්ගලයකු නම් එම පුද්ගලයාගේ නමේ වාසගම පෙළෙහි උද්ධරණයේදී යොදා ගනී. නමුත් රටවල සම්මත ව්‍යවහාරයන් අනුව වෙනස් වන අවස්ථා ද තිබිය හැකි ය. පෙළෙහි උද්ධරණයේ දී නමක මුලකුරු යොදා නොගැනීම විශේෂ කරුණකි.

උදා: (Deraniyagala 2010, p.105)

ඒ අනුව කතුවරු තිදෙනකු දක්වා ඔවුන්ගේ නම් යටතේ උද්ධරණය කිරීමට ඉඩ සලසා ඇත. ඊට වැඩි වන අවස්ථාවක දී මුල් කතුවරයාගේ නම සඳහන් කර තවත් කතුවරුන් ඊට සම්බන්ධ වී ඇත බව දැනවීමට ‘වෙනත් අය’ යන පදය යොදයි. මෙය ඉංග්‍රීසියේදී et al. ලෙස යොදයි.

කතුවරයකු නොමැති අවස්ථාවක දී සංස්කාරකවරයකු /සම්පාදකවරයකු ඇත්නම් ඔවුන්ගේ නම යටතේ උද්ධරණය සිදු වේ. මෙහි දී සංස්. හා ed., eds. යන හැකුළුම් පද යොදා ගනී. පරිවර්තනයක දී කතුවරයා ලෙස ගැනෙන්නේ එහි මුල් කෘතියේ කතුවරයාවයි. කතුවරයකු නොමැති හෝ කතුවරයාගේ නම අවිනිශ්චිත වන අවස්ථාවක එම ග්‍රන්ථයේ ග්‍රන්ථ නාමය උද්ධරණය කරයි.

ආයතනයක් යම් කෘතියක බුද්ධිමය හෝ කලාත්මක අන්තර්ගතයට වගකියන්නේ නම් එය ආයතන නාමය යටතේ උද්ධරණය කරයි.‍ ආයතන නාම කිනම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයක වුව ද සමාන ස්වරූපයක් ගන්නා නිසා ඒවා වෙන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීමට අපහසු විය හැකි ය‍. එ බැවින් ආයතන නාමයට ඉදිරියෙන් එය පිහිටා ඇති භූගෝලීය ‍ප්‍රදේශය දැක්වීම වඩා යෝග්‍යය.

උදා ශ්‍රී ලංකාව. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය / ඉන්දියාව. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

මෙය අනුගමනය කළ යුත්තේ ග්‍රන්ථ නාමාවලිය සකස් කිරීමේ දි ය . පෙළෙහි උද්ධරණයේ දී ආයතන නාමය පමණක් සටහන් කරයි.

උදා: (ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, 2001, පි. 13) යන පෙළ උද්ධරණයට අදාල ග්‍රන්ථ නාමාවලි යෙදුම විය යුත්තේ,

ශ්‍රී ලංකාව. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය (2001) ……… ලෙසයි

ප්‍රකාශිත වසර – ප්‍රකාශිත වසර යනු එම කෘතියේ තමා පරිශීලනය කරන ලද සංස්කරණයේ වසරයි. මෙහි දී නැවත මුද්‍රණයක් නම් එහි නැවත මුද්‍රිත දිනය ප්‍රකාශිත වසර ලෙස නොසලකයි. එම මුද්‍රණයට අදාල සංස්කරණයේ වර්ෂය යොදා ගත යුතු ය‍.

උදා: කෘතියක දෙවන සංස්කරණය වසර 1975 ලෙස ද එහි පස්වන මුද්‍රණය 2001 ලෙස ද සටහන් වී ඇත්නම් එහි ප්‍රකාශිත වසර ලෙස සලකන්නේ 2001 නොව 1975 යි. සාමාන්‍යයෙන් කෘතියක ප්‍රකාශිත වසර සටහන් ව ඇත්තේ ග්‍රන්ථ නාම පිටුවේ අනෙක් පස ය. (verso of the title page)

වෙබ් පිටුවක නම් එහි හෝම් පේජ් හි (Home page) යට ම කෙලවරින් ප්‍රකාශිත වසර සොයා ගත හැක. එ සේ සොයා ගත නොහැකි නම් එබවුට් (about) යන ලින්ක් එක හරහා ගොස් එම වෙබ් පිටුව පිළිබඳ තොරතුරු සොයාගත හැකි ය.

දිනයක් සොයා ගත නොහැකි අවස්ථාවක දිනයක් නොමැති (No date) බව හැකුළුම් පද භාවිතයෙන් සටහන් කරයි. (දි.නැ. / n.d)

පිටු අංකය – තොරතුරු ලබාගත් ස්ථානය නිශ්චිත ව දැක්වීමට පිටු අංකය යොදයි. තොරතුරු මූලාශ්‍රයකට පිටු අංකයක් නොමැති විටෙක (උදා: සමහර ඉලෙක්ට්‍රොනික් පොත් (E-books), නීති ව්‍යවස්ථා, යූ ටියුබ් වීඩියෝ, සමහර වෙබ් පිටු) එහි කාණ්ඩ අංකය (section numbers) භාවිත කළ හැකි ය. මෙහි දී සිංහලෙන් නම් කාණ්ඩ අංකය කා. ලෙස ද ඉංග්‍රීසියෙන් නම් s. ලෙස ද හැකුළුම් පද භාවිත කරයි.

තමන් භාවිත කරනු ලැබූ මූලාශ්‍ර අකාරාදි පිළිවෙලට සකස් කරන ලද ලැයිස්තුවක් ලෙස නිබන්ධනය, පර්ච්ඡේද, කාණ්ඩ අවසානයේ දැක්විය යුතු ය. මෙය ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ (Reference list) හෝ ග්‍රන්ථ නාමාවලිය (Bibliography) විය හැකි ය.

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ ලැයිස්තුව යනු තමාගේ නිබන්ධනය සම්පාදනයේ දී ඍජුව ම භාවිත කරන ලද සියලු ම මූලාශ්‍රයන් ගේ ලේඛනයකි. ග්‍රන්ථ නාමාවලියට මීට අමතර ව තමා නිබන්ධනය සම්පාදනයේ දී පරිශීලනය කරන ලද නමුත් ඍජු ව නිබන්ධනය සැකසීම සඳහා කරුණු උපුටා නොගන්නා ලද කෘති ද ඇතුළු වේ.

විශේෂ අවස්ථා

1. ද්විතියික මූලාශ්‍ර උද්ධරණය – අන් කතුවරයකු විසින් කියවා උද්ධරණය කර ඇති කෘතියක් උද්ධරණය

යම් කෘතියක් තමා විසින් කියවා නොමැති වුවත් තවත් කතුවරයකු සඳහන් කර ඇති කරුණු වලින් හඳුනාගත හැකි ය. මෙහි දී එම මුල් කෘතිය උද්ධරණය කිරීමට අවශ්‍ය බව හැගී යන්නේ නම් එහි දී එම මුල් කෘතිය සමග එය සඳහන් ව ඇති ද්විතීයික මූලාශ්‍රය ද උද්ධරණය වැදගත් ය. එ සේ වන්නේ තමා ගේ ඇසට ගැටුනේ ද්විතියික මූලාශ්‍රය පමණක් වන බැවිනි. මෙහි දී පෙළෙහි උද්ධරණය පහත පරිදි විය යුතු ය.

උදා: Smith 1990 (cited in Buckroyd 1996) or (Smith, cited in Buckroyd 1996)

ග්‍රන්ථ නාමාලවලියේ ඇතුළු කළ යුත්තේ තමා පරිශීලනය කළ ග්‍රන්ථය පමණි. එ නම්

Buckroyd, J. (1996) Eating Your Heart Out: Understanding and Overcoming Eating Disorders,

2nd ed., Vermilion,London.

2. එක ම කතුවරයකු විසින් විවිධ වර්ෂවල රචනා කරන ලද කෘති කීපයක් උද්ධරණය

තම අදහසක් සනාථ කිරීම සඳහා එකම කතුවරයකු විසින් රචනා කරන ලද විවිධ වර්ෂ වලට අයත් කෘතින් කිහිපයක් එකවිට යොදා ගත යුතු අවස්ථා තිබිය හැක. මෙහි දී කතුවරයාගේ නමට පිටුපසින් පැරණි ම වසර මුලින් ම එන ලෙස එම කෘති පළ කරන ලද වර්ෂ පෙළ ගැස්විය යුතු ය.

උදා : (දැරණියගල, එස්.යූ. 1999‍, 2000)

3. එක ම කතුවරයකු විසින් එක ම වසර තුළ දී ලියන ලද විවිධ කෘති උද්ධරණය

එකම කතුවරයා ගේ එක ම වර්ෂය තුළ ලියන ලද කෘති කිහිපයක් උද්ධරණය කළ යුතු වූ විට ප්‍රකාශිත වසරට පිටුපසින් කුඩා අකුරින් සිංහලයෙන් නම් අ‍, ආ ලෙස ද ඉංග්‍රීසියෙන් නම් a,b ලෙස ද සටහන් කරයි. මෙ මගින් එක ම වසරේ පළවූ කෘති වෙන් කර දැක් වේ.

උදා: (දැරණියගල, එස්.යූ. 1999‍ අ), (දැරණියගල, එස්.යූ. 1999‍් ආ) කෘති දෙක ම එකම තැනකදී උද්ධරණය අවශ්‍ය වූ විට (දැරණියගල, එස්.යූ. 1999‍් අ, ආ)

මෙම උද්ධරණයන්ට අදාළ ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු අවසානයේ ඇති ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ සටහන් කරයි.

4. එක් කතුවරයකුගේ කෘතියක් වරක් උද්ධරණයෙන් පසු ඒ සමගම නැවත වතාවක් උද්ධරණය කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට එහි ම ලෙස සඳහන් කර පිටු අංකය යෙදිය හැක.

උදා: (එහිම, පි. 105) මෙය ඉංග්‍රීසියෙන් (ibid, p.105) සඳහන් කරයි.

5. කතුවරු දෙදෙනෙකුගේ හෝ කිහිප දෙනෙකුගේ කෘති එක විට උද්ධරණය

තම මතයක් තහවුරු කිරීම සඳහා කතුවරු කිහිප දෙනෙකුගේ හෝ දෙදෙනකුගේ කෘති එකවර උද්ධරණය දැක්වෙන උදාහරණයක් පහත දැක් වේ.

උදා: කුලරත්න (2000) සහ ගාල්ලගේ (2001) දක්වන පරදි ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවත්නා බරපතල ම ප්‍රශ්නය වන්නේ කැළි කසල මනා ලෙස කලමනාකරණය නොකිරීමයි.

මෙය ම – ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට පවත්නා බරපතල ම ප්‍රශ්නය වන්නේ කැළි කසල මනා ලෙස කලමනාකරණය නොකිරීමයි. (කුලරත්න 2000, ගාල්ලගේ 2001) ලෙස ද සඳහන් කළ හැකි ය.

6. ආගමික හෝ පූජනීය ග්‍රන්ථ වල කරුණු උද්ධරණයේ දී

එම ග්‍රන්ථයේ නමත් ඊට අදාල පරිච්ඡේද වල අංකත් පෙළෙහි වරහන් තුළ දක්වයි. උදා: (Heb. 13:8), (මහාව: 10:1) . සාමාන්‍යයෙන් මෙම ග්‍රන්ථවල සම්ර්‍පූර්ණ තොරතුරු ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ දක්වන්නේ නැත. එම තොරතුරු මූලාශ්‍ර පිළිබඳව වෙන ම සඳහන් කිරීම යෝග්‍යයයි.

පෙළෙහි හා ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ දි යොදා ගන්නා හැකුළුම් පද කිහිපයක් පහත පරිදිය.

ch. or chap. chapter පරි.

ed. edition සංස්.

et al. and others වෙනත් අය

n.d. no date දි.නැ.

p. Page (single) පි.

ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ හෝ ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ දැක්විය යුතු වැදගත් ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

ග්‍රන්ථ සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. එක් කතුවරයකු සහිත කෘතියක්

කර්තෘගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). ග්‍රන්ථ නාමය, සංස්කරණය (පළමු සංස්කරණය නොවේ නම්), ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක

උදා: Clarke, A. (2008). E- Learning skills, Palgrave Macmillan, Basingstoke

පොතෙහි නම ඇල අකුරින් දක්වා ඇත.

2. කතුවරු තිදෙනකු සහිත කෘතියක්

කර්තෘන්ගේ නම්, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). ග්‍රන්ථ නාමය, සංස්කරණය (පළමු සංස්කරණය නොවේනම්), ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක

උදා: Abegg, M. J., Flint, P. and Ulrich, E. (1999) The Dead Sea Scrolls Bible: the oldest known Bible, Harper,San Francisco

3. කතුවරු ති දෙනකුට වඩා වැඩි අවස්ථාවක

ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ සඳහන් කරන විට ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කල හැක. පළමු ක්‍රමය නම් කතුවරු සියල්ලන්ගේ ම නම් කෘතියේ සඳහන් පරිදි ම සටහන් කිරීමයි. අනෙක් ක්‍රමය වන්නේ පළමු කතුවරයාගේ නම සමග – සහ වෙනත් අය – යන්න යෙදීමයි. ඉංග්‍රීසියේ දී වෙනත් අය – et al -ලෙස සඳහන් කරයි.

උදා: John, J.E., Larsen, E.M., Gorman, C.E., & Mahony, S.L. (1998) Bibliographic Control in Developing Countries, Zed Books, London

John, J.E. et al (1998) Bibliographic Control in Developing Countries, Zed Books,London

4. සංස්කරණය කරන ලද කෘතියක පළ වූ ලිපියක හෝ එහි පරිච්ඡේද – කතුවරයකු හදුනාගත හැකි විට

ලිපියේ හෝ පරිච්ඡේදයේ කතුවරයා පිළිබදව පමණක් පෙළෙහි උද්ධරණයේ දක්වන නමුත් ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ ප්‍රකාශනයේ සියළු තොරතුරු ඇතුළත් කළ යුතු ය.

ලිපියේ හෝ පරිච්ඡේදයේ කර්තෘගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපියේ හෝ පරිච්ඡේදයේ නම, එහි සංස්කාරක, ග්‍රන්ථ නාමය, ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක, ලිපියේ හෝ පරිච්ඡේදයේ පිටු

Gratton, L. & Pearson, J. (1994) ‘Empowering leaders: are they being developed?’ in Mabey, C. and Iles, P., eds., Managing Learning,London, Routledge, 87-105.

අදාල ලිපිය හෝ පරිච්ජේදය උද්ධෘත පාඨ අතර දක්වා ඇත. මුල් කෘතිය ඇල අකුරෙන් දක්වා ඇත.

5. සංස්කරණය කරන ලද හෝ සම්පාදනය කරන ලද කෘතියක්

සංස්කාරකගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). කෘතියේ නම, ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක

Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K., eds. (2000) Research Methods in Education,London, Routledge.

Liebowitz, J. and Wilcox, L.C., comps. (1997) Knowledge Management and its Integrative Elements,Boca Raton, CRC Press.

මෙහි දී සංස්කාරක හෝ සම්පාදක (editor or compiler) විය හැකි ය.

6. අන්තර්ජාලයේ පොතක් – විද්යුත් ග්‍රන්ථ (E – book)

කර්තෘගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). ග්‍රන්ථ නාමය, පොත අන්තර්ජාලයට ඇතුළු කර ඇත්තේ කවුද යන්න (මාර්ගගත / Online), එය අන්තර්ගත වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Beck, K. (1999) Extreme Programming Explained, Safari Tech Books [online], available: http://proquest.safaribooksonline.com/0201616516/pref01 [accessed 10 Oct 2005].

පොතේ නම ඇල අකුරින් දක්වා ඇත. පොත දක්නට ලැබෙන මාධ්‍ය (Format) සහ එයට ප්‍රවේශිත දිනය (Accessed date) කොටු වරහන් තුළ දක්වයි.

7. කෘතියකට විචාරයක්

විචාරයකයාගේ නම, මුලකුරු ව (ප්‍රකාශිත වසර). විචාරය සැපයූවේ කිනම් කෘතියටද යන්න, විචාරය පළවී ඇති ප්‍රකාශනයේ නම, එහි කලාපය, පිටු අංක

Patil, S. (2005) The Project Management Toolkit by Kendrick, T., reviewed in Engineering, 57(5), p. 25.

8. කර්තෘ සඳහන් නොමැති අවස්ථාවක හෝ කර්තෘ නොමැති විට (අඥාත කර්තෘ)

ග්‍රන්ථ නාමය, (ප්‍රකාශිත වසර). සංස්කරණය (පළමු සංස්කරණය නොවේ නම්), ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක

Black’s Medical Dictionary (1992) 37th ed., A & C Black,London.

ලිපි සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. සඟරා ලිපියක්

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපි නාමය. සඟරාවේ සම්පූර්ණ නාමය, කලාප අංකය (කාණ්ඩ අංකය), පිටු අංක

Shaw, P. (1982). ‘Plagiary’. American Scholar, 51 (Summer), 325-337

Grenfell, M. C., Ellery, W. N., Garden, S. E., Dini, J. and Van Der Valk, A. G. (2007) ‘The language of intervention: a review of concepts and terminology in wetland ecosystem repair’, Water SA, 33(1), 43-50.

ලිපියේ නාමය උද්ධෘත අතරේ ද සඟරාවේ නම ඇල අකුරින් සඳහන් කරයි.

2. විද්යුත් සඟරා ලිපියක් – අන්තර්ජාලය හරහා පරිශීලනය කල

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපි නාමය. සඟරාවේ සම්පූර්ණ නාමය, [මාර්ගගත/Online], කලාප අංකය (කාණ්ඩ අංකය)/ එය සඳහන් නොමැති අවස්ථාවක ප්‍රකාශිත මාසය හෝ වර්ෂය, අන්තර්ගත වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Sadler-Smith, E. (2003) ‘Psychology and the music of Michael Tippett – a song of innocence and experience’, The Psychologist, [online], 18(10), available:http://www.bps.org.uk/media-centre/press-releases/releases$/thepsychologist$/tipp.cfm [accessed 16 Aug 2007].

3. විද්‍යුත් සඟරා ලිපියක් – තොරතුරු දත්ත ගොනුවකින් හරහා පරිශීලනය කල

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපි නාමය. සඟරාවේ සම්පූර්ණ නාමය, කලාප අංකය (කාණ්ඩ අංකය)/ එය සඳහන් නොමැති අවස්ථාවක ප්‍රකාශිත මාසය හෝ වර්ෂය, පිටු අංක තිබේ නම්, එය අන්තර්ගත තොරතුරු ගොනුව (ප්‍රවේශිත දිනය)

Edi, M. and Langeheine, R. (1999) ‘The measurement of consistency and occasion specificity with latent class models: a new model and its application to the measurement of affect’, psychological Methods, [online], 4, 100-116, available: psyc-articles database [accessed 27 July 2005].

4. පුවත්පත් ලිපියක්

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපි නාමය. පුවත්පත් නාමය, පළවූ දිනය, පිටු අංක

Fisk, R. (1993) ‘Destinies collide on the Nile’, Independent on Sunday, 29 Mar, 18-19

5. පුවත්පත් ලිපියක් – අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පරිශීලනය කළ

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපි නාමය. පුවත්පත් නාමය, පළවූ දිනය, එය අන්තර්ගත වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Caulkin, S. (2003) ‘Ethics and profits do mix’, The Observer, [online], 20 Apr, available: http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,939885,00.html [accessed 16 Oct 2003].

ලිපි ගනුදෙනු / Correspondents

ලිපි ගනුදෙනු (ලේඛනාගාර හෝ පෞද්ගලික එකතූන්ගෙන් පරිශීලනය කළ)

කර්තෘගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). ලිපියට අදාල කාරණය, ලිපිය ලබන්නාගේ නම, වසර, කිනම් එකතුවක තිබේද යන්න

Lloyd George, D. (1920) ‘Invitation to attend Parliament on 10 Feb 1920’, letter to Eamon DeValera, 2 Feb, held in Norton Collection, Glucksman Library, University of Limerick, Limerick.

විද්යුත් ලියුම් සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ – මේවා පොදු තොරතුරු මූලාශ්‍රයන් නොවන හෙයින් ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ දැක්වීම අත්‍යවශය නොවේ. නමුත් පෙළ ඇතුළත තමා පරිශීලනය කරන ලද විද්යුත් ලියුම් සඳහන් කළ හැක.

… in an email to the author (Aug 2004) Phelan clarified the point …

… In an interview (Breen Apr 2005) the findings of the report were discussed and Breen agreed …

විද්යුත් මාධ්‍ය සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. බ්ලොගයක්

කර්තෘ ගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). අන්තර්ගත කරන ලද තොරතුරේ විෂයය, බ්ලොගයේ නම (මාර්ගගත/Online), එය අන්තර්ගත කරන ලද දිනය, වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Bradley, D. (2007) ‘Could World of Warcraft Fight Disease?’ Sciencebase Science Blog [online], 24 Aug, available: http://www.sciencebase.com/science-blog/category/health [accessed 28 Aug 2007].

2. අන්තර්ජාල සංවාද මණ්ඩපයක්

කර්තෘ ගේ නම, මුලකුරු (ප්‍රකාශිත වසර). සංවාද මණ්ඩයේ නම (මාර්ගගත / Online), එය අන්තර්ගත කරන ලද දිනය, වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Trastoy, T. S. (2003) ‘The so-called “Flywheel of Saqqara”’, Egyptologists Electronic Forum Bulletin Board [online], 2 Jul, available: http://www.

geocities.com/TimesSquare/Alley/5582/SaqqaraFlywheel.html [accessed 16 Oct 2003].

3. වෙබ් පිටුවක්

වෙබ් පිටුවේ අයිතිකරුගේ නම, ප්‍රකාශිත වසර වරහන් තුළ. වෙබ් පිටුවේ නම (මාර්ගගත/Online), වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

National Development Programme (2007) ‘EU Funding’, Overview [online], available: http://www.ndp.ie/docs/EU_Funding/21.htm [accessed 16 Jun 2007].

4. විකි

වෙබ් පිටුවේ නම, ප්‍රකාශිත වසර වරහන් තුළ. වෙබ් පිටුවේ විෂයය (මාර්ගගත/Online), වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය හා වේලාව)

Wikipedia (2007) ‘Global Warming’, [online], available: http://en.wikipedia/org/wiki/Global warming [accessed 16 Aug 2007, 14h32].

පින්තූර/ඡායාරූප සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. පින්තූර, රූප, ඡායාරූප, වගු, ප්‍රස්ථාර

කර්තෘ ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). රූපයේ නම, එය ඇතුළත් ප්‍රකාශනයේ නම, සංස්කරණය, ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක, පිටු අංකය, රූප (රූපයක් ද ඡායාරූපයක් ද වගුවක් ද ප්‍රස්ථාරයක් ද යන වග)

Universityof Limerick(1999) ‘Postgraduate student at work in the Telecommunications laboratory’, University of Limerick: a Celebration, Limerick:University ofLimerick, 105, illus.

2. අන්තර්ජාලයේ රූප

වෙබ් පිටුවේ අයිතිකරු ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). රූපයේ නම (මාර්ගගත / Online), වෙබ් ලිපිනය (ප්‍රවේශිත දිනය)

Coca Cola (2007) New Coke logo [image online], available: http://www.thecoca-colacompany.com/presscenter/img/imagebrands/downloads/lg_new_coke_logo.jpg [accessed 16 Aug 2007].

3. සිතියමක්

කර්තෘ/සම්පාදක/නිපද වූ අය ගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). සිතියමේ නම, පත්‍රිකා අංකය, මැනුම්, ප්‍රකාශිත ස්ථානය, ප්‍රකාශක (කාණ්ඩ අංකය )

Ordnance Survey (2001) Clare, Limerick, Tipperary, sheet 65, 1:50,000,Dublin: Ordnance Survey (Discovery Series).

4. අඳින ලද චිත්‍රයක්

කලාකරුගේ නම (ප්‍රකාශිත වසර). නම, මාධ්‍යය, වර්ගඵලය, එය නැරඹිය හැකි ස්ථානය, නගරය කලාගාරය හෝ එකතුව, කලාගාරයේ ඊට දී ඇති අංකය

Cezanne, P. (c.1874) Auvers: Village Panorama, oil on canvas, 65cmx81cm, Mr and Mrs Lewis L Coburn Collection, Chicago: Art Institute of Chicago, 1933.422.

අන්තර්ජාලයේ හමුවන අඳින ලද චිත්‍රයක් නම්,

Hennessy, K. (n.d.) Red Flowers [online], available: ttp://www.irelandfineart.com/kate_hennessy/kh_03.html [accessed 30 Aug 2007].

නීති හා අනෙකුත් කාර්යාල හා රජයේ ප්‍රකාශන සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. පනත්

රට. වර්ෂය ද ඇතුළත් ව පනතේ නම, අංකය, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත සථානය

Sri Lanka. Inland Revenue (amendment) act (1990), No. 22, Government Publication Bureau,Colombo.

ශ්‍රී ලංකාව. ජාතික වටිනාකමක් ඇති පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන පනත (1990), අංක 16, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශය, කොළඹ.

2. පන්ත කෙටුම්පත්

රට. වර්ෂය ද ඇතුළත් ව කෙටුම්පතේ නම, අංකය, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය

Sri Lanka. Parliament. A bill to amend the Holidays act, no. 29 of 1971 (1990), 18, Government Publication Bureau,Colombo

ශ්‍රී ලංකාව. පාර්ලිමේන්තුව. හෙළ හවුල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් කෙටුම්පත (1990), 101, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශය, කොළඹ

3. උසාවි තීන්දු

රට. වර්ෂය ද ඇතුළත් ව නඩුවේ නම, සඳහන් නීති වාර්තාවේ නම, ප්‍රකාශිත සථානය, ප්‍රකාශක, පිටු අංක

Sri Lanka. Caldera vs. Commercial Investments Ltd (1990), New Law Reports, Government Publication Bureau,Colombo

4. වාර්ෂික වාර්තාවක්

ආයතනය (ආයතනය කර්තෘ වන බැවින්) ප්‍රකාශිත වසර, වාර්තාවේ නම, වාර්තාවට අංකයක් ඇත්නම් එය ද සදහන් කරන්න, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය

The British Library (1990), Annual Report, British Library,London

කොළඹ මහ නගර සභාව (1998) වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්, කොළඹ මහ නගර සභාව, කොළඹ

5. කොමිෂන් සභා / කමිටු වාර්තා

රට. කොමිෂන් සභාවේ/කමිටුවේ නම සහ වර්ෂය, කමිටු වාර්තාවේ නම, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය

India. Committee on National Development (1995), Report of the Committee on National Development, Ministry of National Development, Government ofIndia.

ශ්‍රී ලංකාව. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඝාතනය පිළිබඳ සොයා බැලීමට වූ විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව (1995) ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඝාතනය පිළිබඳ සොයා බැලීමට වූ විශේෂ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාව,රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශය, කොළඹ

5. රජයේ ප්‍රධානීන්ගේ නිල ප්‍රකාශය

රට. පුද්ගලයා, ප්‍රකාශයේ නම දිනය සහ වසර ද සමග, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය

Sri Lanka. President (1990), Address to Parliament by the President on 4th April 1990, Presidential Secretariat,Colombo.

ශ්‍රී ලංකාව. ජනාධිපති (1990) 1990 අප්‍රේල් 04 වනදා ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුව අමතා කරන ලද කථාව, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය, කොළඹ

මාධ්‍යය සම්බන්ධ ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. පුවත් පත් නිවේදනයක්

පුවත් පත් නිවේදනයේ කර්තෘ ප්‍රකාශිත වසර සමග, පුවත්පත් නිවේදනයේ නම, දිනය, ප්‍රකාශිත වෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත/Online), (ප්‍රවේශිත දිනය)

Food Safety Authority (2005) Food Safety Authority Advises on Illegal Food Colourant [press release Online], 22 May, available: http://www.fsai.ie/news/press/pr_05/pr20050505.asp [accessed 23 May 2006].

2. රූපවාහිනි / ගුවන් විදුලි සම්මුඛ සාකච්ඡා

සහභාගි වූ අයගේ නම වර්ෂය සමග, සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ නම (මාධ්‍යය), මාධ්‍ය ජාලයේ නම, විකාශිත දිනය, විකාශිත වේලාව

Ahern, B. (1999) Interview on Morning Ireland [radio], RTE Radio 1, 15,Feb, 08h30.

3. රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි වැඩසටහනක්

වැඩසටහනේ නම සහ වසර, මාධ්‍ය ජාලයේ නම, විකාශිත දිනය, වේලාව

Primetime (2005) [Radio programme], RTE 1, 31 Mar, 21h30.

සැරිසර (2000) [රූපවාහිනි වැඩසටහන], ජාතික රූපවාහිනිය, සැප්තැම්බර් 30, පැ 22.30

4. රූපවාහිනී ගුවන් විදුලි වෙළඳ දැන්වීමක්

වෙළඳ ආයතනයේ නම සහ වසර, වෙළඳ දැන්වීම පිළිබඳ විස්තරය (විකාශන කාලය), මාධ්‍යය, මාධ්‍ය ජාලය, විකාශිත දිනය / දින

Coca Cola (2006) ‘Santa handing bottles of Coca Cola to a girl every year at Christmas from childhood to adulthood’ (30 secs), [Television advertisement], ITV3, screened 1 Dec 06 – 25 Dec 06.

5. කථාවක්

කථාව පැවැත්වූ අයගේ නම වසර සමග, කථාවේ මාතෘකාව එසේ නොමැති නම් ඒ පිළිබඳ විස්තරයක්, පැවැත් වූ දිනය, ස්ථානය, දිනය, ප්‍රකාශිත වෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත/Online), (ප්‍රවේශිත දිනය)

King, M. L. (1963) I Have a Dream, speech 28 Aug,WashingtonD.C., [online], available: http://www.mlkonline.net/dream.html [accessed 2 Mar 2004].

6. චිත්‍රපට / ඩීවීඩී (dvd) /විඩියෝ (video)

අධ්‍යක්ෂක ගේ නම බෙදාහැරි වර්ෂය සමගින්, චිත්‍රපටියේ නම (මාධ්‍යය), බෙදාහරිනු ලබන ස්ථානය, බෙදාහැරි ආයතනය

Spurlock, M. (2005) Supersize Me: A Film of Epic Proportions [film],Beverly Hills: Roadside Attractions.

සේදර, ජේ.ඩී. (2003) දහ අට වන්නම, [වීඩියෝ පටය], තරංගා ඩිස්ට්‍රිබියුටර්ස්, නුගේගොඩ

7. මයික්‍රොෆිල්ම් (microfilm)/මයික්‍රොෆිච් (microfiche)/සීඩී (cd rom)

කර්තෘ සහ වසර, ලිපියේ මාතෘකාව, මූලාශ්‍රය (මාධ්‍යය), කාණ්ඩ අංකය හෝ දිනය, පිටු අංක

Census of Ireland(1813) W.S.Mason: Parochial Survey [microfiche], 2, 5.

Encarta 97 encyclopedia (1997) [CD Rom], Microsoft,RedmondPA

Young, B and Heath, J (2000) Wheaters functional histology a text and colour atlas, 4th ed., [CD Rom], Churchill Livingstone, Edinburgh

ගෙවතු වගාව (2007) [සීඩී තැටිය], කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, පේරාදෙණිය

8. පොඩ් කාස්ට් (podcast or archived tv programme)

විකාශක සහ වසර ‘වැඩසටහනේ නම’, වැඩසටහන් මාලවේ නම [podcast], විකාශිත දිනය, ප්‍රකාශිත වෙබ් ලිපිනය, (ප්‍රවේශිත දිනය)

rte Radio 1 (2007) ‘A special programme from the Met Office in Glasnevin’, Quantum Leap [podcast], 19 Apr, available: http://pc.rte.ie/2007/pc/pod-v-19042007-39m15s-quantum-leap.mp3 [accessed 23 July 2007].

9. යූ ටියුබ් වීඩියෝ (youtube video)

තිරයේ නාමය (Screen name) ඉදිරිපත් කරන්නා ගේ සහ වසර ‘විඩියෝ පටයේ නාමය’, මාලාවේ නාමය

, ප්‍රකාශිත වෙබ් ලිපිනය (මාර්ගගත/Online), (ප්‍රවේශිත දිනය)

International Rescue Committee (2007) ‘Bringing Water to Pakistan’s Earthquake- ravaged Communities’, The International Rescue Committee’s videos at www.theirc.org

, available: http://www.youtube.com/watch?v=qrz_wifeazm [accessed 16 Aug 2007].

සංගීත කෘති සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. පටිගත කිරීම් (recordings) – වාණිජ හඬ පට (commercial audio)

කලාකරු සහ ප්‍රකාශත වසර ‘හඩ පටයේ නම’, මාධ්‍යය, නිෂ්පාදකගේ නම, ස්ථානය

මාලනී, එන් (1996) සත්‍යයේ ගීතය, [කැසට් පටය], සිංන්ග් ලංකා, නුගේගොඩ

Harker, John (2005) Music for mind, [Sound Cassette], Psychologists Association, London.

2. සංගීත ප්‍රස්තාර (sheet music)

සංගීත සංකලනය (Composer) නව ප්‍රකාශනයේ වර්ෂය (year of current publication) ‘සංගීත ප්‍රස්ථාරයේ නම (Title of music score’ in) සංගීත ප්‍රස්තාර එකතුවේ නම (Title ofCollection [music score]), ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය

Mozart, W. A. (1968) ‘Eine Kleine Nachtmusik K525’ in Facsimile Series of Music Manuscripts: Serenades K525 [music score],New York:Dover

පත්‍රිකා සඳහා ග්‍රන්ථ විද්‍යාත්මක තොරතුරු

1. සිද්ධි අධ්‍යයන (case study)

කර්තෘ හෝ කතුවරු සමග ප්‍රකාශිත වසර, සිද්ධියේ මාතෘකාව, case, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත වසර

Gould, R. M. (1994) Revolution at Oticon A/S (B): Acquiring ChangeCompetence in a “Spaghetti” Organization, [case], International Management Development Institute,Lausanne

2. සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකාවක් / ප්‍රකාශිත (conference paper – published)

කර්තෘ හෝ කතුවරු සමග ප්‍රකාශිත වසර, ‘පත්‍රිකාවේ මාතෘකාව’, සම්මන්ත්‍රණයේ සංවිධානයක හෝ මූලාසන, සම්මන්ත්‍රණ වාර්තාවේ නම (Title of the Conference Proceedings), සම්මන්ත්‍රණය පැවැත් වූ ස්ථානය හා දිනය, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය: පිටු අංක

Kaunitz, J. (1985) ‘Database backup and recovery in transaction driven information systems’, in Katashev, S. P. and Katashev, S., eds., Supercomputing Systems: Proceedings of the First International Conference, St Petersburg, Florida, 16-20 Dec, IEEE Computer Society Press, Washington D.C., 265-272.

3. සම්මන්ත්‍රණ පත්‍රිකාවක් / ප්‍රකාශිත (conference paper – unpublished)

කර්තෘ හෝ කතුවරු සමග ප්‍රකාශිත වසර, ‘පත්‍රිකාවේ මාතෘකාව’, , accepted for

Title of the Conference, conference date. සම්මන්ත්‍රණයේ සංවිධානයක හෝ මූලාසන, සම්මන්ත්‍රණ වාර්තාවේ නම (Title of the Conference Proceedings), සම්මන්ත්‍රණය පැවැත් වූ ස්ථානය හා දිනය, ප්‍රකාශක, ප්‍රකාශිත ස්ථානය: පිටු අංක

Lægreid, T., Sandal, P. C., Ingvaldsen, J. E. and Gulla, J. A. (2006) ‘Using Business Process Models to Retrieve Information from Governing Documents’, accepted for 9th International Conference on Business Information Systems (bis2006), June.

නිබන්ධන

Callaghan, B. (1995) Voices from the Margins: Postmodernism and Latin American Fiction, unpublished thesis (M.A.), University College Cork.

ජයලත්, සේන (1985) ජනවාර්ගික සංකල්පය පිලබඳ තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්, අප්‍රකාශිත ශාස්ත්‍රපති උපාධි නිබන්ධනය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය.

පහත දැක්වෙන්නේ වැදගත් අවස්ථා කිහිපයක දි නිබන්ධනයක පෙළෙහි උද්ධරණ හා ග්‍රන්ථ නාමාවලියේ සඳහන් විය යුතු ආකාරය උදාහරණ සහිතව යි.

අවස්ථාව ප්‍රකාශනය තුළ පෙළෙහි උද්ධරණයIn-text Reference ග්‍රන්ථ නාමාවලියBibliography or Reference list
එක් කතුවරයකු සහිත (Evens 1978, p. 36).
Evens, JG (1978 ) An Introduction to Environmental Archaeology, Paul Elek,London.

කතුවරු දෙදෙනෙක් සහිත (Tiernan & Waller 2010, p. 299). Tiernan, A & Weller, P (2010) Learning to be a Minister: heroic expectations, practical realities, Melbourne University Press,Carlton.
කතුවරු තිදෙනකු සහිත (Aronson, Wilson & Akert 2007, p. 36). Aronson, E, Wilson, TD & Akert, RM (2007) Social psychology, 6th ed., Pearson Education, New Jersey.
කතුවරු තිදෙනකුට වඩා වැඩි (Adams et al. 2009, p. 11). Adams, JC, Brainerd, WS, Hendrickson, RA, Maine, RE, Martin, JT & Smith, BT (2009) The Fortran 2003 Handbook: the complete syntax, features and procedures, Springer,USA.මෙය තවත් ආකාරයකට දැක්විය හැක.Adams et al. (2009) The Fortran 2003 Handbook: the complete syntax, features and procedures, Springer, USA.
කර්තෘ සඳහන් නොමැති හෝ කර්තෘ කෙනෙකු නොමැති අවස්ථාවකග්‍රන්ථ නාමය යොදා ගනී. (Black’s MedicalDictionary 1992) Black’s Medical Dictionary (1992), 37th ed.,London, A & C Black.
සංස්කරණය කරන ලද ග්‍රන්ථයක ලිපියක් හෝ පරිච්ඡේදයක් – වෙනත් කතුවරයකු විසින් ලියා ඇති විට (Schulenkorf & Edwards 2010, p. 113).පරිච්ඡේදයේ හෝ ලිපියේ කර්තෘ Schulenkorf, N & Edwards, D 2010, ‘The role of sport events in peace tourism’ , in O Moufakkir and I Kelly (eds), Tourism, progress and peace, CABI, Oxfordshire, pp. 99-117.
සංස්කරණය කරන ලද කෘතියක්, වෙන් වශයෙන් කර්තෘ හදුනාගත නොහැකි විට (ed. Krajca 1989 p. 14). Krajca, JM (ed.) 1989, Water sampling, trans. J Joseph, Ellis Horwood series in water and wastewater technology, Ellis Horwood,West Sussex
ඉලෙක්ට්‍රොනික් පොතක්, පිටු අංක රහිත (Chomycz 2009, s. 10.2.4). Chomycz, B 2009, Planning fiber optic networks, McGraw-Hill, Books24x7, viewed 1 December 2010.
ඉලෙක්ට්‍රොනික් පොතක්, පිටු අංක සහිත Ghassemi & White 2007, p. 141). Ghassemi, F & White, I 2007, Inter-basin water transfer: case studies from Australia, United States, Canada, China and India, Cambridge University Press, EBL Ebook Library, viewed 6 December 2010.
ග්‍රන්ථයකට ලියූ විචාරයක් (Patil, 2005, p. 25). Patil, S (2005) The Project Management Toolkit by Kendrick, T., reviewed in Engineering, 57(5), p. 25.
තවමත් ප්‍රකාශයකට පත් නොවූ ප්‍රකාශයට පත් වීමට නියමිත ග්‍රන්ථයක් (Stetter and Nathanson, forthcoming) Stetter, S. and Nathanson, R., eds. (2013, forthcoming) A Region under Stress: EU-Israeli Relations and Wider Middle East Politics (Working Title), Fredrich-Ebert-Stiftung, Tel Aviv andBerlin.
සගරා ලිපියක් (Ashworth, Bannister and Thorne, 1997) Ashworth, P., Bannister, P. and Thorne, P. (1997). ̍ ‘Guilty in whose eyes? University students’ perceptions of cheating and plagiarism inacademic work and assessment‘. Studies in Higher Education, 22(2), 187-203.
අන්තර්ජාල සඟරා ලිපියක් (Liddell and Fong, 2008) Liddell, J. and Fong, V. (2008). ‘Honesty, integrity and plagiarism: the role of student values in prevention‘. Plagiary [on-line]. 3, pp.1-5. Available at www.plagiary.org/papers_and_perspectives.htm[Accessed 5 November 2008].
ඉලෙක්ට්‍රොනික් සඟරා ලිපිය කතුවරයකු රහිත (How to avoid embarrassing leaks 2008, p. 4). ‘How to avoid embarrassing leaks’ 2008, IT Week, 10 March, p. 4, Computers & Applied Sciences Complete, EBSCOhost, viewed 8 December 2010.
පුවත් පත් ලිපියක් – කතුවරයකු සහිත (Swain, 2008) Swain, H. ‘The art of doing an assessed assignment‘, The Guardian:Education supplement, 23 September 2008, p.11.
පුවත් පත් ලිපියක් – කතුවරයකු රහිත (Daily Telegraph, 2008) Daily Telegraph. ‘Half ofCambridge students admit cheating‘, 31 October 2008, p. 14.
වෙබ් අඩවියක් -එක් කතුවරයකු රහිත (BBC, 2011) BBC (2011). Working in nursing and care. [Online]. Available at: http://www.bbc.co.uk/skillswise/factsheet/jo09care-e3-fworking- in [Accessed 12 April 2012].
ආයතන කර්තෘ (International Chamber of Commerce 2010, p. 105). International Chamber of Commerce 2010, Incoterms 2010: ICC rules for the use of domestic and international trade terms, ICC Services, Paris.
මව් ආයතනයට අනුබද්ධිත ආයතනයක් විසින් ප්‍රකාශනයක් කලවිට (OECD, Manpower andSocial Affairs Committee1986) OECD, Manpower and Social Affairs Committee(1986) Measures to Assist Workers Displaced byStructural Change, OECD,Paris.
ප්‍රකාශනය රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවක් මගින් නම් (Ireland, Department ofHealth and Children 2005) Ireland, Department of Health and Children(2005) Statement of Strategy 2005-2007, Department of Health and Children,Dublin
මෙම ලිපිය සකස් කිරීමේ දී භාවිත කරන ලද තොරතුරු මූලාශ්‍රයන් පෙළෙහි දක්වා නැත්තේ මෙම ලිපිය ද තොරතුරු මූලාශ්‍ර උද්ධරණය සම්බන්ධ ව වන බැවින් එමගින් මෙය පරිශීලනය කරන්නකු අපහසුවට පත් වේ යැයි සිතූ බැවිනි. සහාය කරගන්නා ලද තොරතුරු මූලාශ්‍ර නාමාවලිය පහත පරිදි ය.

ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

රණසිංහ, පියදාස (2009). උසස් උපාධි නිබන්ධ සම්පාදන උපදෙස්, 2 සංස්., සමාජ විද්‍යා පීඨය, කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය, කැලණිය.

Monash University Library (2012). Harvard Referencing Guide, online, available http//www.lib.monash.edu.au/tutorials/citing/Harvard.html. Accessed 16 September 20012

4 COMMENTS

  1. මෙම ලිපිය මා හට බොහො ප්‍රයෝජනවත් වුනා.මෙය පල කළ ඔබට බොහොම ස්තුතියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here