අවලෝකන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය සඳහා ලිපි භාර ගැනීම

2
18979

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය මඟින් පළ කරනු ලබන අවලෝකන ශාස්ත්‍රීය සඟරාව

2017 සඳහා ඉතිහාසය, පුරාවිද්‍යාව හා තදනුබද්ධ විෂය කේෂ්ත්‍රයන්ට අදාළව ලිපි භාරගනු ලැබේ.

එම ශාස්ත්‍රීය ලිපි සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් පහත නියමයන්ට අනුකූලව සකසා 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනට පෙර awalokanavol3@gmail.com ලිපිනයට හෝ අධ්‍යයනාංශයට භාර දිය හැකි ය.

වචන සීමාව : 5,000 (ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය, දත්ත දායක නාමාවලිය, ඡායාරූප නාමාවලිය හා වගු සටහන් ආදිය ඇතුළත්ව)

අක්ෂර වර්ගය : සිංහල FM-Abhaya | English Times New Roman

අකුරුවල ප්‍රමාණය : මාතෘකාවල අක්ෂර 14 ප්‍රමාණය (Bold), අන්තර්ගතය 12 ප්‍රමාණය

පර්යේෂකයාගේ නම, තනතුර, ආයතනය හා විද්‍යුත් ලිපිනය මාතෘකාවට යටින් 10 අක්ෂර ප්‍රමාණයෙන් සඳහන් කළ යුතු ය.

පේළි අතර පරතරය : 1.15 (Line Space 1.15)

කඩදාසිය වටා ඉඩ ප්‍රමාණය (Margin)
වම්පස – අඟල් 1.5
දකුණුපස, ඉහළ හා පහළ – අඟල් 1

ඡායාරූප, වගු, සිතියම් හා සැලසුම් ආදිය ලිපියෙහි අන්තර්ගත නම් ඒවා ලිපියෙහි අදාළ තැන්හි ඇමුණුම් අංක වශයෙන් වරහන් තුළ දක්වා ලිපිය අවසානයට ඇමුණුම් ලෙස ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.

ආචාර්ය බී. එච්. එම්. ඩබ්. බෝහිංගමුව
ප්‍රධාන සංස්කාරක/ අවලෝකන ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහය
ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යයන අංශය
රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here