චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල

Chandima Bandara Ambanwala-ArchaeologyRajarata University of Sri Lanka-Sri Lanka

Telephone : +94 71 835 8452

email : chandimaambanwala@yahoo.com

facebook : https://web.facebook.com/cambanwala?ref=bookmarks

Position :

Senior Lecturer,
Department of Archaeology and Heritage Management,
Rajarata University of Sri Lanka,
Mihintale.

Field of Study :

Sri Lankan Prehistory
Epigraphy and Palaeography
Epistomology

Regional

Western Slope of Central Highland in Sri Lanka
Eastern Province of Sri Lanka

Books

2014
C.B. Ambanwala & S.Weerawardhana (eds.) ලාහුගල කොටවෙහෙර හෙවත් දීගලක මහා විහාර වංශය, Buvaneka Publishers, Kandy. (ISBN 978-955-4964-00-6)

2011
C.B. Ambanwala, දක්ෂිණ අනුරාධපුරයේ වෙස්සගිරිය, S. Godage & Brothers, Colombo 10, (ISBN 978-955-30-3124-2)

Research Papers

2013
A. Piyadasa, C. B. Ambanwala & M. Karunarathne, ස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමය අංකිත ස්වරූපයෙන් වාර්තා කිරීමේ ඇවැසියාව හා එ සේ වාර්තා කිරීම සඳහා යෝග්‍ය අංකණ ක්‍රමයක් සහිත ආකෘතියක්, The Proceeding of Annual Research Symposium, Extanded Abstracts 2013, edtor in chief.C.R. Withanachchi, First National Annual Research Symposium on ‘Ancient Heritage for Sustainable Development’ Department of Archaeology and Heritage Management, Rajarata University of Sri Lanka, Mihintale. 18th December 2013. (149-153pp.)

C.B. Ambanwala, S.Weerawardhana & P. Vidanapathirana, ලාහුගල, කොටවෙහෙර හෙවත් පුරාණ දීගලක මහා විහාර පුරාවිද්‍යා මූලික ගවේෂණය, (Preliminary Archaeological Exploration of Kotavehera alas Ancient Deegalaka Maha Vihara at Lahugala, Sri Lanka) Punkalasa, Vol. III, Ed. by. D. Wijeytilake, National Archaeological Symposium 2013, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (388-400pp.)

2012
C.B. Ambanwala & M. Karunarathne (), නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ලිහිණියාගල ප්‍රාථමික ශෛලියේ ගුහා සිතුවම්: නැවත සමීක්ෂණයක්,  (Primitive Rock Art of Lihiniyagala rock cave, Nuwara Eliya: a re-examination), Punkalasa, Vol. II, Ed.by. D. Wijeytilake, National Archaeological Symposium 2012, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (358-375pp.)

P. Vidanapathirana & C.B. Ambanwala (2012), පොළොන්නරුව හා තදාසන්න කලාපයේ වාරී භූ දර්ශනය, (Irrigation Landscape of Ancient Polonnaruva, Capital City of Sri Lanka and its suburbs), Punkalasa, Vol. II, Ed.by. D. Wijeytilake, National Archaeological Symposium 2012, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (198-202pp.)

2011
C.B. Ambanwala & P. Vidanapathirana, ඓතිහාසික ඉස්සරසමණ නොහොත් වර්තමාන වෙස්සගිරි පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ ඓතිහාසික භූ දර්ශනය හා එහි විකාශය, (Historical Landscape and it’s Evolution of Historic Issarasamana alas Present Vessagiri Archaeology Site) Punkalasa, Vol. I, National Archaeological Symposium 2011, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (215-231pp.)

2010
C.B. Ambanwala & M. Karunarathne, පුරාතන ලාංකේය උරුම සංරක්ෂණ සංකල්පය:පෙර’පර දෙ දිග නූතන සංස්කෘතික උරුම සංරක්ෂණ සංකල්පය හා ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ ජාතිකවාදි දැක්මක් (A Nationalist Vision of the Concept and Procedure of National Heritage Conservation), National Archaeological Symposium 2010, Vol. I, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (111-112pp.)

C.B. Ambanwala & M. Karunarathne, මලය දේශයට තවත් පිවිසුමක් : කඩුගන්නාව පහළ මාවෙල රජමහා විහාරය පිළිබඳ ව සිදුකෙරුණු නව පුරාවිද්‍යාත්මක අනාවරණය කිරීම් හා මලය දේශයේ පුරාවිද්‍යාව, (Another Approach to the Malaya Desa in Ancient Sri Lanka: New Archaeological Revelation in and around Pahala-Mavela Temple at Kadugannava & Archaeology of Central Highlands of Sri Lanka), National Archaeological Symposium 2010, Vol. I, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (101-110pp.)

2009
A. Piyadasa, K. Marasingha, C.B. Ambanwala & Others, Use of Digital technology to record archaeological data at Alavala-Potgullena Cave, Hunting for Hunter-gatherers at Alavala Cave, Symposium on new discoveries from the excavation at Alavala, editor in chief, N.de Silva, Postgraduate Institute of Archaeology, University of Kelaniya. (7p.).

P. Vidanapathirana & C.B. Ambanwala, Geographical Settings of Alavala Potgullena Cave, Hunting for Hunter-gatherers at Alavala Cave, Symposium on new discoveries from the excavation at Alavala, editor in chief, N.de Silva, Postgraduate Institute of Archaeology, University of Kelaniya. (5p.)

A. Piyadasa, B. Ambanwala & M. Karunarathne, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරුමය අංකිත ස්වරූපයෙන් වාර්තා කිරීමේ අවශ්‍යතාව හා එ සේ කිරීම සඳහා යෝජිත ආකෘතියක්, (The necessity of recording tangible Sri Lankan cultural heritage in digital medium and for that purpose proposing a format), National Archaeological Symposium 2009, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (115-124pp.)

2008
H.G. Dayasisira & C.B. Ambanwala, ඌව වෙල්ලස්සට නව පිවිසුමක්, (A New Approach to Uwa-Vellassa) National Archaeological Symposium 2008, Department of Archaeology, Colombo, Sri Lanka. (101-127pp.)

Research Abstracts

2012
A.S. Siriwardhana & C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රාහ්මි අක්ෂර භාවිතයේ ආරම්භය: අනුරාධපුරයේ ඇතුළු නගරයෙන් අනාවරණය වූ මැටි බඳුන්හි උල්ලිඛිත බ්‍රාහ්මි අක්ෂර කාල නීර්ණය පිළිබඳ යළි විමසා බැලීමක්, (Begins of Brahmi Letters: Dating of the Brahmi Letters in Pottery found in Anuradhpura Citadel), 5th Research Conference March 30th-31th, 2012, Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo. (170-171pp.)

2011
C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික පුරාවිද්‍යාව: අතීතය, වර්තමානය හා අනාගතය පිළිබඳ විචාරාත්මක විශ්ලේෂණයක්, (Prehistoric Archaeology of Sri Lanka: a critical analysis of past, present and future), 4th Research Conference March 25th-26th, 2011, Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo. (126-127pp.)

M. Karunarathne & C.B. Ambanwala, අව්පත් – මහනුවර සිරිමල්වත්ත රජමහා විහාර පිටියේ දේවාලයේ දැවමය ඵලක පිළිබඳ පුරාවිද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් (An Archaeological study on Wooden Plaques found in Pitiye Devalaya of Sirimalwatta Rajamaha Viharaya, Kandy.), 4th Research Conference March 25th-26th, 2011, Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo. (126-127pp.)

2010
C.B. Ambanwala, Quartz that should not get diluted and investigation into quartz creation process: Its social-technological background. 12th International Conference on Sri Lanka Studies – ICSLS, The Royal Asiatic Society of Sri Lanka and The Open University of Sri Lanka, 18th-20th March 2010, Colombo, Sri Lanka. (87p.)

H.G. Dayasisira & C.B. Ambanwala, A note on some recently discovered Brahmi Inscriptions, 12th International Conference on Sri Lanka Studies – ICSLS, The Royal Asiatic Society of Sri Lanka and The Open University of Sri Lanka, 18th-20th March 2010, Colombo, Sri Lanka. (113p.)

2009
C.B. Ambanwala & M. Karunarathne, Another Approach to the Malaya Desa in Ancient Sri Lanka: New Archaeological Revelation in and around Pahala-Mavela Temple at Kadugannava, Peradeniya University Research Sessions – PURSE 2009, Chief Editor: C. Sivayoganathan, University of Peradeniya, Sri Lanka, 3rd Dec.2009 (611-613pp.)

C.B. Ambanwala & M. Karunarathne, ලාංකේය සංරක්ෂණ සංකල්පය: සංස්කෘතික උරුම සංරක්ෂණ සංකල්පය හා ක්‍රියාදාමය පිළිබඳ ජාතිකවාදි දැක්මක්  (A Nationalist Vision of the Concept and Procedure of National Heritage Conservation), 5th National Conference on Buddhist Studies, University of Sri Jayawardhanapura, The Buddhist Times Trust & Bodu Sahana Aramudala, Colombo. 28th-29th Nov.2009

H.G. Dayasisira & C.B. Ambanwala, මෙතෙක් අනාවරණය නොවූ බ්‍රාහ්මී සෙල්ලිපි කීපයක් පිළිබඳ සටහනක්, (A note on some recently discovered Brahmi Inscriptions), The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, 3rd Research Conference, March 27th-28th, 2009, Mahaweli Centre Auditorium, Colombo, Sri Lanka. (59p.)

Articles

2012
C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ වාරී තාක්ෂණය හා එහි ස්ථිරසාරත්වය උදෙසා බල පෑ සමාජ හා තාක්ෂණික සාධක පිළිබඳ මූලික විමසුමක් (A Preliminary Study of Sri Lanka Irrigation Technology) Velipila-2012, Ed.by. D.T. Mendis, Archaeological Magazine, Society of Archaeological Graduates, Central Cultural Fund, Sri Lanka. (71-81pp.)

2010
P. Samarajiva, C.B. Ambanwala & A. Piyadasa, Visualization of Ancient Anuradhapura: A Demonstration of Digital Possibilities, Journal of The Royal Asiatic Society of Sri Lanka, New Series, Volume LVII, Royal Asiatic Society of Sri Lanka, Colombo. (125-134pp.)

C.B. Ambanwala, නොදිය විය යුතු දියතරිප්පු :දියතරිප්පු නිර්මාණ ක්‍රියාවලිය හා සම්බන්ධ සමාජ හා තාක්ෂණික පසුබිම පිළිබඳ මූලික විමර්ශනයක්, Samarchana, Ven, Nittambugama Vachissara Commomoratin Volume, Ed.by. Rev. M.Mahanama, Magadi: Institute of Pali and Buddhist Studies, Colombo. (704-722pp.)

2009
C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘත අභිලේඛන තුළින් නිරූපිත මහායාන ආගමික සාධක පිළිබඳ විමර්ශනයක්, Alternative Archaeology, Volume II-2008/9, Ed.by. A.S.T. Rajapakshe, the Society of Archaeology, University Of Peradeniya, Peradeniya. (17-28pp.)

C.B. Ambanwala, දක්ෂිණ අනුරාධපුරයේ වෙස්සගිරිය, (An Archaeological review on Vessagiriya in Southern Anuradhapura, Sri Lanka), Pooja Prasadini, Most Reverend Dimbulkumbure Sri Saranankara Felicitation Volume, Department of Buddhist Affairs, Colombo, Sri Lanka. (323-340pp.)

2006
C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික පර්යේෂණ හා සිරාන් දැරණියගල, (Pre Historic Research of Sri Lanka and his Contribution of Siran Deraniyagala), Velipila-2005/6 Archaeological Magazine, Society of Archaeological Graduates, Central Cultural Fund, Sri Lanka. (11-27pp.)

C.B. Ambanwala, ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාණ ශිල්පකලා – සෙනරත් පරණවිතාන ගේ Inscriptions of Ceylon vol. I ග්‍රන්ථය ඇසුරින් සිදුකරන මූලික අධ්‍යයනයකි (Ancient Art and Craft of Sri Lanka – a preliminary study on the basis of Senarat Paranavitan’s Inscriptions of Ceylon vol. I),  Alternative Archaeology-2006 Ed.by. D.K. Jayaratne and others, the Society of Archaeology, University Of Peradeniya, Peradeniya. (15-24pp.)

Reports, Editorials and Other Publications

Editor in Chief, www.si.archaeology.lk leading dedicated Sri Lanka archaeology web site, (since December 2009)

Editor in Chief, Dinithi Sri Lanka Archaeology, bi-monthly e-journal, archaeology.lk (ISSN 2012-7189)

Editor, The Journal of Archaeology and Heritage Studies, Volume I, No. 2, July-December 2013, Department of Archaeology and Heritage Management, Rajarata University of Sri Lanka, Mihintale.

Editor, The Journal of Archaeology and Heritage Studies, Volume I, No. 1, January-June 2013, Department of Archaeology and Heritage Management, Rajarata University of Sri Lanka, Mihintale.

Editor, The Proceeding of Annual Research Symposium, Extended Abstracts 2013, First National Annual Research Symposium on ‘Ancient Heritage for Sustainable Development’ Department of Archaeology and Heritage Management, Rajarata University of Sri Lanka, Mihintale.

Editor, Prabhataya 2009, Environmental Magazine, National Environmental Forum (NEF), University Viharaya, Peradeniya, Sri Lanka.

Assistant Editor, Velipila-2005/6 Archaeological Magazine, Society of Archaeological Graduates, Central Cultural Fund, Sri Lanka.

Report Writer and compilator, First Archaeological Research Report, Vessagiri Archaeological Site, Jetawana Project, Central Cultural Fund, Sri Lanka.

Last Update : 10 December 2015