සමුළු

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2019 – සාරාංශ පත්‍රිකා කැදවීම

ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාර්ෂික ව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව සඳහා වන සාරාංශ පත්‍රිකා කැදවීම මේ වන විට අරඔා ඇත. මෙවර ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුවෙහි මාතෘකාව වශයෙන්, “පුරාවිද්‍යාව විද්‍යාවක්...

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි

X
X