සමුළු

ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව 2019 – සාරාංශ පත්‍රිකා කැදවීම

ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වාර්ෂික ව සංවිධානය කරනු ලබන ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුව සඳහා වන සාරාංශ පත්‍රිකා කැදවීම මේ වන විට අරඔා ඇත. මෙවර ජාතික පුරාවිද්‍යා සමුළුවෙහි මාතෘකාව වශයෙන්, “පුරාවිද්‍යාව විද්‍යාවක්...

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි