පුරාවිද්‍යාඥයින්

එච්.සී.පී. බෙල්: 1890 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා

1890 වසරේ ජුලි මස 07 වන දින පුරාවිද්‍යා කටයුතු සදහා වෙනම ම ආයතනයක් Archaeological Survey of Ceylon නමින් ආරම්භ කරනු ලබන අතර එහි මුල්ම කොමසාරිස්වරයා වීමේ භාග්‍ය ලබා ගැනීමට සමත්වන්නේ එච්.සී.පී. බෙල් මහතාය.

No posts to display

ජනප්‍රියම ලිපි

නවතම ලිපි