ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දින දර්ශනය

[add_eventon ft_event_priority=”yes” jumper=”yes” tiles=”yes” tile_bg=”1″ tile_style=”1″ ]

 

පෝරමය

ඔබ ආයතනය සංගමය හෝ සංවිධානය මගින් සංවිධානය කරනා පුරාවිද්‍යාව හා තදාශ්‍රිත විෂය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ වැඩමුළු, දේශන, සමුළු හා වෙනත් වැඩසටහන් දැන් ඔබට ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දිනදර්ශනයට එකතු කිරීමට අවස්ථාව archaeology.lk ලබාදී ඇත.

ඒ සඳහා ඔබට කළ යුත්තේ පහත දක්වා ඇති පෝරමය පුරවා එවීම පමණි.

[add_evo_submission_form]