ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දින දර්ශනය

 

පෝරමය

ඔබ ආයතනය සංගමය හෝ සංවිධානය මගින් සංවිධානය කරනා පුරාවිද්‍යාව හා තදාශ්‍රිත විෂය ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධ වැඩමුළු, දේශන, සමුළු හා වෙනත් වැඩසටහන් දැන් ඔබට ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා දිනදර්ශනයට එකතු කිරීමට අවස්ථාව archaeology.lk ලබාදී ඇත.

ඒ සඳහා ඔබට කළ යුත්තේ පහත දක්වා ඇති පෝරමය පුරවා එවීම පමණි.

X

Submit your event

NOYES

NOYES

NOYES

Create New

Create New

කේෂත්‍ර සංචාර දේශන පුරාවිද්‍යා සමුළු පොත් දොරට වැඩුම රැස්වීම් වැඩමුළු සංවත්සර