පුරාවිදු වැලිපිල

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමය පුරාවිද්‍යාව හා ඉතිහාසය විෂයට අදාළව ලබාගන්නා ලිපි තෛමාසික පුරාවිදු වැලිපිල සඟරාවේ පළ කරනු ලබයි. කෙටි පර්යේෂණ ලිපි වශයෙන් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන පුද්ගලයා සඳහා අඩු කාලෙකින් කියවීමට හැකි වන සේ ‌මෙම සඟරාව සකස් කර ඇත. නවක පරීක්ෂකයන් දිරිමත් කිරීමත්, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා යොමු කිරීමත්, මේ තුළින් බලාපොරොත්තු වේ.

පුරාවිදු වැලිපිල
ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමයේ ත්‍රෛමාසික විද්‍යුත් සඟරාව
සංස්කරණය
ඩබ්. එච්. රුක‍්ෂාන් ප්‍රියන්දන
උපදේශක
මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි
ප්‍රකාශය
ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමය
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල.

archaeology.lk ‌වෙබ් අඩවියේ ‌මෙම සඟරාව පල කරනු ලබයි.​

03 වෙළුම

welipila පුරාවිදු වැලිපිල 03 වෙළුම 01 කාණ්ඩය – 2022 ජනවාරි

02 වෙළුම

 පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 02 වෙළුම 04 කාණ්ඩය – 2021 ඔක්තෝබර්
 පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 02 වෙළුම 03 කාණ්ඩය – 2021 ජූලි
පුරාවිදු වැලිපිල 02 වෙළුම 02 කාණ්ඩය – 2021 අප්‍රේල්
පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 02 වෙළුම 01 කාණ්ඩය – 2021 ජනවාරි

01 වෙළුම

 පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 01 වෙළුම 04 කාණ්ඩය – ඔක්තෝබර්
පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 01 වෙළුම 03 කාණ්ඩය – ජුලි
පුරාවිදු වැලිපිල පුරාවිදු වැලිපිල 01 වෙළුම 02 කාණ්ඩය – අප්‍රේල්
පුරාවිදු වැලිපිල පළමු වෙළුම – පළමු කාණ්ඩය 2020 ජනවාරි