පුරාවිදු වැලිපිළ

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමය පුරාවිද්‍යාව හා ඉතිහාසය විෂයට අදාළව ලබාගන්නා ලිපි තෛමාසික මෙම සඟරාවේ පළ කරනු ලබයි. කෙටි පර්යේෂණ ලිපි වශයෙන් අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන පුද්ගලයා සඳහා අඩු කාලෙකින් කියවීමට හැකි වන සේ ‌මෙම සඟරාව සකස් කර ඇත. නවක පරීක්ෂකයන් දිරිමත් කිරීමත්, ශාස්ත්‍රීය කටයුතු සඳහා යොමු කිරීමත්, මේ තුළින් බලාපොරොත්තු වේ.

පුරාවිදු වැලිපිළ
ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමයේ ත්‍රෛමාසික විද්‍යුත් සඟරාව
සංස්කරණය
ඩබ්. එච්. රුක‍්ෂාන් ප්‍රියන්දන
උපදේශක
මහාචාර්ය කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි
ප්‍රකාශය
ඒකාබද්ධ පුරාවිද්‍යා උපාධිධාරී සංගමය
මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල.

archaeology.lk ‌වෙබ් අඩවියේ ‌මෙම සඟරාව පල කරනු ලබයි.

පුරාවිදු වැලිපිළ 01 වෙළුම 03 කාණ්ඩය – ජුලි
පුරාවිදු වැලිපිළ 01 වෙළුම 02 කාණ්ඩය – අප්‍රේල්
පළමු වෙළුම – පළමු කාණ්ඩය 2020 ජනවාරි