අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

අප වෙබ් අඩවිය පිලිබඳ හෝ එහි පල වී ඇති ලිපියක් පිලිබඳ වැඩි දුර දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අප හා පහත සඳහන් කුමන ආකාරයකට හෝ අප හා සම්බන්ධ වන්න.

ලිපිනය

11, පන්සල පාර, කළුතර උතුරල 12000,
ශ්‍රී ලංකාව

කර්යාල වේලාවන්

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8:30 - ප.ව 5:00

දුරකථන

ස්ථාවර: +94 34 2238980
ජංගම: +94 77 7428282

ඊමේල්

info@archaeology.lk