අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය විද්‍යාර්ථීයන්ගේ පස් වැනි පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණ සමුළුවේ තෝරා ගත් පරේෂණ වල ඉදිරිපත් කරීම්

ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ සමාජවිද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ පුරාවිද්‍යා හා උරුම කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ පුරාවිද්‍යා විෂය සංගමය මඟින් 2020 වර්ෂයේ ජූලි මස 24 වන දින පවත් වන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය විද්‍යාර්ථීයන්ගේ පස් වැනි පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණ සමුළුවේ තෝරා ගත් පරේෂණ වල ඉදිරිපත් කරීම් පහතින් ඔබට භාගත කල හැක.

සැසි පිළිබඳ වැඩි දුර විස්තර මෙම PDF ගොනුව භාගත කරන්න.

Session I

Hall A

Session I – (10.30am-12.00pm)

Theme – Anthropology, and Ethno-archaeology

Follow this link to join the session

Hall B

Session I – (10.30am-12.00pm)

Theme – Built Environment 01

Follow this link to join the session

Hall C

Session I – (10.30am-12.00pm)

Theme – Heritage and Tourism 01

Follow this link to join the session

Hall D

Session I – (10.30am-12.00pm)

Theme: Landscape Archaeology and Irrigation Archaeology 01

Follow this link to join the session

Hall E

Session I – (10.30am-12.00pm)

Theme – Palaeography, Epigraphy and Numismatics 01

Follow this link to join the session

Session II

Hall A

Session II – (01.00pm-03.00pm)

Theme – Industrial and Underwater archaeology

Follow this link to join the session

Hall B

Session II – (01.00pm-03.00pm)

Theme – Built environment 02

Follow this link to join the session

Hall C

Session II – (01.00pm-03.00pm)

Theme – Heritage and Tourism 02

Follow this link to join the session

Hall D

Session II – (01.00pm-03.00pm)

Theme – Palaeography, Epigraphy and Numismatics 02

Follow this link to join the session

Hall E

Session II – (01.00pm-03.00pm)

Theme – Public Face of Archaeology/ History / Miscellaneous

Follow this link to join the session