ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යාව හා එක්වන්න

විවිධ සමාජ ජාල ඔස්සේ අප හා එක් වී අපගේ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ

වෙබ් අඩවිය

නවතම ලිපි

කාබන් 14: මුලු ලොවක් වෙනස් කළ සමස්ථානිකයේ කතාව

කාබන් 14 කාල නීර්ණය: පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථලයන් දින නීර්ණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනා ප්‍රධානතම නිරපේක්ෂ දිනනීර්ණ ක්‍රමය.

ථූපාරාමය ආරාම සංකීර්ණය, අනුරාධපුරය

මහින්දාගමනයෙන් පසුව මෙරට ඉදිකරනු ලැබූ ප්‍රථම දාගැබ වශයෙන් මහාවංසගත වන්නේ අනුරාධපුර ථූපාරාමය චෛත්‍යය යි. මීට ප්‍රථමයෙන් මහියංගනය සහ ත්‍රිකුණාමලයේ ගිරිහඬු සෑය ඉදිකර තිබුණ ද ඒ පිළිබඳව ලිඛිත සාධක ප්‍රකට නොවේ. අනුරාධපුර ථූපාරාමය ආරාම සංකීර්ණය හුදෙක් එක් චෛත්‍යයක් පමණක් නොව ස්තූපය හා සම්බන්ධිත විහාර සංකීර්ණයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය.

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම ICCROM සම්මානලාභී, ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

ICCROM සම්මානයෙන් 2021 ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින රෝමයේ දී ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික ICCROM සම්මානලාභී ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

ජනප්‍රිය ලිපි

ථූපාරාමය ආරාම සංකීර්ණය, අනුරාධපුරය

මහින්දාගමනයෙන් පසුව මෙරට ඉදිකරනු ලැබූ ප්‍රථම දාගැබ වශයෙන් මහාවංසගත වන්නේ අනුරාධපුර ථූපාරාමය චෛත්‍යය යි. මීට ප්‍රථමයෙන් මහියංගනය සහ ත්‍රිකුණාමලයේ ගිරිහඬු සෑය ඉදිකර තිබුණ ද ඒ පිළිබඳව ලිඛිත සාධක ප්‍රකට නොවේ. අනුරාධපුර ථූපාරාමය ආරාම සංකීර්ණය හුදෙක් එක් චෛත්‍යයක් පමණක් නොව ස්තූපය හා සම්බන්ධිත විහාර සංකීර්ණයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි ය.

කාබන් 14: මුලු ලොවක් වෙනස් කළ සමස්ථානිකයේ කතාව

කාබන් 14 කාල නීර්ණය: පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථලයන් දින නීර්ණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරනා ප්‍රධානතම නිරපේක්ෂ දිනනීර්ණ ක්‍රමය.

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රථම ICCROM සම්මානලාභී, ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

ICCROM සම්මානයෙන් 2021 ඔක්තෝම්බර් 26 වන දින රෝමයේ දී ප්‍රථම ශ්‍රී ලාංකික ICCROM සම්මානලාභී ආචාර්ය ගාමිණී විජේසුරිය පිළිබඳ කෙටි සටහනක්

© 2009 - 2022 archaeology.lk. All Rights Reserved.

X
X