පුරාවිද්‍යා දින දර්ශනය

ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යාවට සම්බන්ධ වැඩමුළු, දේශන, සම්මන්ත්‍රණ පිළිබඳ දින දර්ශනය. ඔබ විසින් සංවිධානය කරනා පුරාවිද්‍යාවට සම්බන්ධ වැටසටහන් පිළිබඳ අපට දැනුම් දෙන්න.

වැඩසටහන් නැත