පුරාවිද්‍යා දින දර්ශනය

ශ්‍රි ලංකා පුරාවිද්‍යාවට සම්බන්ධ වැඩමුළු, දේශන, සම්මන්ත්‍රණ පිළිබඳ දින දර්ශනය. ඔබ විසින් සංවිධානය කරනා පුරාවිද්‍යාවට සම්බන්ධ වැටසටහන් පිළිබඳ අපට දැනුම් දෙන්න.

[add_eventon_el sep_month=”yes” event_count=”10″ number_of_months=”5″ show_et_ft_img=”yes” lang=”L2″ show_limit=’yes’]