සෙල්ලිපි කියවීම මුල සිට ඉගෙන ගැනීමට නව පාඨමාලාවක් 2022

සෙල්ලිපි කියවීම පිළිබඳ පාඨමාලාව

අප ආයතනයේ අධ්‍යාපනික කටයුතු මෙහෙයවන පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මගින් සෙල්ලිපි කියවීම පිළීබඳ උනන්දුවක් ඇති එය මුල සිටම ඉගෙන ගැනීමට රුචියක් දක්වන අය වෙනුවෙන් නවතම පාඨමාලාවක් සෙල් ලිපි පිළිබඳ ප්‍රමාණිකයන් දෙදෙනෙකු වන ශ්‍රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල හා බෞද්ධ හා පාළි විශ්වවිද්‍යාලයේ කථිකාචාර්ය, ආචාර්ය ඩබ්ලියු. ඉශංඛ මල්සිරිගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් 2022 ඔක්තෝබර් මස 17 දින ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කර ඇත.

සෙල්ලිපි කියවීම
සෙල්ලිපි කියවීම

මෙම පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා මෙම සබැඳියාවට පිවිසෙන්න.

පාඨමාලව හදාරන සියලු දෙනාට Paranavitana, S. (1970), Inscriptions of Ceylon, Volume I පොත නොමිලේ ලබා දේ.

සෙල්ලිපි කියවීම පාඨමාලාව පිළිබඳ සංෂිප්ත කරුණු

මෙම පාඨමාලාව පිළිබඳ සංෂිප්ත කරුණු පහත දක්වා ඇත.

ශ්රී ලංකාවේ පුරා අක්ෂර හා අභිලේඛන පරිචය – පළමු වැනි පාඨමාලාව 2022
මාර්ගගත කෙටි කාලීන පාඨමාලාව
පුරාවිද්යා හා උරුම අධ්යයන ආයතනය මඟින් සංවිධානය කරන නවතම මාර්ගගත කෙටි කාලීන පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචිය දැන් ආරම්භ කර ඇත. අයදුම්පත් භාර ගැනීම 2022 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින සිට 2022 ඔක්තෝබර් මස 14 වැනිදා දක්වා වේ. අදම ඔබගේ ආසනය දැන්ම වෙන් කර ගන්න.
සම්පත් දායකයින්
චන්දිම බණ්ඩාර අඹන්වල ජ්යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය, ශ්රී ලංකා රජරට විශ්වවිද්යාලය, මිහින්තලේ / අධ්යක්ෂ, පුරාවිද්යා හා උරුම අධ්යයන ආයතනය
ආචාර්ය ඩබ්ලියු. ඉශංඛ මල්සිරි කථිකාචාර්ය, බෞද්ධ හා පාළි විශ්වවිද්යාලය, හෝමාගම
වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න – https://www.iahs.lk/55xs
පාඨමාලාව ගාස්තුව
රුපියල් 20,000/= (අප ආයතනයේ කලින් පාඨමාලා හැදැරු සිසුන් සඳහා 20% වට්ටමක් හිමි වේ.)
පාඨමාලව හදාරන සියලු දෙනාට Paranavitana, S. (1970), Inscriptions of Ceylon, Volume I පොත නොමිලේ ලබා දේ.
අයදුම්පත් භාර ගැනීම
2022 ඔක්තෝබර් මස 01 වන දින සිට 2022 ඔක්තෝබර් මස 14 වැනිදා දක්වා
පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවිම
2022 ඔක්තෝබර් මස 17 වන දින හෝ ඊට ප්රථම
පාඨමාලා ආරම්භය
2022 ඔක්තෝබර් මස 18
විස්තර සඳහා
දු.ක. අංකය – 0707899789
ඊමේල් ලිපිනය—sithani@iahs.lk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.